نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 99

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 99 با حضور 60 شرکت کننده

تهران

شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 99

نوزدهمین دوره

در تاریخ 5  مهر تا  8  مهر 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش  9/8 :