راهکار تجارت، مدیریت کوشا

درباره برگزار کننده

در کلیه حوزه های تجارت، بخش عرضه با نرخ بالاتری نسبت به تقاضا در حال رشد می باشد. این واقعیت، رقابت را در عرصه بازار جهانی مشکل تر می نماید. عرضه کنندگان مختلف، به منظورتوفیق بیشتر در رقابتی شدن، متغیر های بسیاری را فراروی خود دارند که می باید بین آنها را بطه صحیحی برقرار نمایند. پاره ای از این متغیر ها در حوزه تخصص کلیه عرضه کنندگان نبوده و ضرورت دارد خدمات خاصی از سوی سایر متخصصین در اختیار ایشان قرار گیرد تا بتوانند در افزایش سهم خود از بازار ، برنامه ها و پیش بینی ها را با سطح قابل قبولی از موفقیت قرین گردانند. فعالیت ها ی مختلفی که منجر به توفیق در بازار می گردند، لازم است توسط متخصصین بازاریابی طراحی و در قالب راهکارهای تجاری در اختیار رقابت کنندگان در بازار قرار گیرد. مجموعه...

مشاهده همه
آخرین همایش برگزار شده:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 98