اتاق تعاون ایران

درباره برگزار کننده

اتاق تعاون ایران در 21 فروردین سال 1373 با حضور واتحاد جمعی محدود اما یکرنگ و خوشفکر وتوانمند پا به عرصه حیات اقتصادی ایران نهاد، اهداف تعیین شده برای فردایی بهتر، شکوفا و همراه با آرمانهای بزرگ نقشه راه بود . پیش بینی و جریان سازی وحمایت از تک تک اعضاء تعاونیها برای رسیدن به هدف متعالی در روح وجان واندیشه موسسان درخشان بود .امروز همان شده ایم که دیروز می خواستیم و فردا را به فضل خدا همانگونه می سازیم که دیروز خواسته بودیم. اتاق تعاون ایران گرچه هسته اولیه اش تعداد محدود ی اتحادیه بود، اما امروز درختی تنومند و پربار است و به لطف خدا و با توکل به او روز به روز پر طراوت تر خواهد بود.در سایه تشکیل این اتحاد و با همیاری وهمراهی صادقانه ، دست به دست هم، فعل خواستن به تمامی معنا در اتاق تعاون ایران...

مشاهده همه
آخرین همایش برگزار شده:

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان98