کمیسان

درباره کمیسان

این مجموعه با نام / شرکت كميسان در تاریخ 21/04/1393 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . ساخت موادومحصولات شيميائي با مجوز پروانه بهره برداري شماره 56686 و تاریخ 21/04/1393 برای دي اكتيل فتالات(DOP) / دي اكتيل فتالات(DOP)  به ظرفیت 5845 تن  ساخت مواد و محصولات شيميائي با مجوز پروانه بهره برداري شماره 56686 و تاریخ 21/04/1393 برای دي اكتيل ترفتالات (DOTP) /...

مشاهده همه