پالایش قیر ساتراپ جم

درباره پالایش قیر ساتراپ جم

شــرکت پالایــش قیــر ســاتراپ جــم در ســال 1394 با شماره ثبت 480751 در زمینــه تولیــد انــواع قیــر، عایــق هــای رطوبتــی و روغــن ســنگین فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت. ایــن شــرکت بــا شــعار «دانــش، کیفیــت، تولیــد برتــر» از همــان ابتــدا اســتفاده از تکنولــوژی روز، مطابــق اســتانداردهای ملــی و...

مشاهده همه