نانو پارس اسپادانا

درباره نانو پارس اسپادانا

پیشوند نانو در کلمه ی نانو تکنولوژی به معنای یک میلیاردم (1×10-9) است . نانو تکنولوژی با ساختارهای متنوعی از مواد سرو کار دارد که ابعادی از  محدوده ی یک میلیاردم متر دارند . هر چند کلمه ی نانو تکنولوژی نسبتا جدید است، لیکن ابزارهای مفید و ساختارهایی با ابعاد نانومتری از دیرباز وجود داشته اند و در حقیقت قدمت آنها به شروع حیات...

مشاهده همه