مگفا

درباره مگفا

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا شرکت سهامی ‌خاص)، در تاریخ 1360/02/09 تحت شماره 40408 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت "پویندان" به ثبت رسیده ‌است. نام شرکت در تاریخ 1360/12/15 به "مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ‌ایران" و متعاقباً در تاریخ 1380/11/15 به "مرکز تحقیقات ‌گسترش" تغییر یافت. در ابتدای سال...

مشاهده همه