موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

درباره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

شايد بتوان جرقه تفكر استقرار سيستم كيفيت را سال 1372 دانست، زماني كه به دعوت شركت مريوطه دو نفر از كاركنان موسسه (دكتر عبدالمحمد طالب شوشتري و امير رحيمي) براي اولين بار براي گذراندن يك دوره يك ماهه (23 سپتامبر تا 24 اكتبر1993) تضمين كيفيت و عمليات مطلوب توليدGMP  به انستيتو تب برفكي پربرايت اعزام شدند. پس از آن در نيمه دوم سال 1374 با...

مشاهده همه