موسسه تحققاتی علوم شیلاتی کشور

درباره موسسه تحققاتی علوم شیلاتی کشور

مجموعه اقدامات اعم از انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مختلف آبزی پروری، اکولوژی منابع آبی ، بهداشت و بیماریهای آبزیان، زیست فناوری ، مدیریت ذخایر و....

مشاهده همه