مهراوران اتحاد توانش

درباره مهراوران اتحاد توانش

موسسه توانش باهدف استعدادیابی ورزشی، تشخیص اختلالات رشد بررسی ساختارقامتی و ناهنجاری جسمانی شروع به فعالیت کرده است . تجهیزات ودستگاه های استعدادیابی ورزشی-نرم افزار های ورزشی -تجهیزات و نرم افزار های پزشکی ورزشی

مشاهده همه