مهان سپهر تابان

درباره مهان سپهر تابان

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تجربه و علم همواره در طول تاریخ سازنده و خلاق بهبود زندگی انسانها بودهو باتکیه بر آنها توانسته ایم  مشکلات را در همه زمینه ها  درهم شکنیم و در راه ترقیو تمدن گام برداریم. تنوع گیاهان دارویی در ایران  خصوصا در منطقه جنوب و غرب کشور از  یکطرف و خبرگی؛ مهارت و  تجربه سالیان  دراز...

مشاهده همه