مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان

درباره مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان

در قالب یک طرح کلی ملی فناوری و توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در ارومیه؛ میزان مصرف آب در تولید گندم کاهش یافت. در این طرح، گندم‌های مقاوم به خشکی و کم‌آبی تولید شدند که نقش تاثیرگذاری در کاهش مصرف آب کشاورزی دارند.

مشاهده همه