مادر تخصص صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

درباره مادر تخصص صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

 چشم انداز      چشم انداز شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته بدین ترتیب خواهد بود که بتواند بعنوان یک پیشران در حوزه صنایع پیشرفته و مولد دانش با اشتراک گذاری منابع و دانش،مهم ترین حامی صنایع پیشرفته کشور شناخته شود .     سیاست ها و...

مشاهده همه