فراسازان آویژه

درباره فراسازان آویژه

شــرکت فراســازان آویــژه فعالیــت خــود را از ســال 1389 آغــاز کــرده اســت. بــا توجـه بـه رونـد روبـه رشـد صنعـت سـاختمان و معرفـی محصـولات جدیـد دراین صنعـت ، شـرکت فراسازان آویژه  محصولـی فنـی، ایمـن و مقـرون بـه صرفـه به نام میلگرد بستر را جهـت پایـداری دیــوار هــا در برابــر بلایــای طبیعــی نظیــر زلزله،ســیل،...

مشاهده همه