صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

درباره صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و...

مشاهده همه