صندوق نوآوری و شکوفایی

درباره صندوق نوآوری و شکوفایی

طبق قانون فوق، سرمایه اولیه صندوق سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد. شایان ذکر است که همچون همه بانک ها، صندوق با استفاده از سرمایه اولیه، کمک های دولت، سود تسهیلات و سرمایه گذاری های خود، ملزم به حفظ سرمایه صندوق است.  طبق قانون...

مشاهده همه