صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)

درباره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) وابسته به وزارت صنعت، معدن تجارت از شرکت های خصوصی به شکل ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه حمایت می کند.

مشاهده همه