سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در جلسه علني 22 اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و 27 اسفند همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور؛ سازماني حرفه‌اي، مردم نهاد، غير سياسي، غير انتفاعي و مستقل است که به منظور وضع مقررات ملي ساختمان و نظارت بر اجراي خدمات مهندسي...

مشاهده همه