ره آورد تامین

درباره ره آورد تامین

شرکت در ابتدا تحت نام ”شیمیایی ره آورد تامين” درتاريخ 11 آبان ماه 1383 به صورت "سهامی خاص" تاسيس و تحت شماره  233566 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. بموجب تغییرات به عمل آمده در اساسنامه شرکت، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 25 تـیر ماه 1391 نام شرکت به"دارویی ره آورد...

مشاهده همه