دکوتیم

درباره دکوتیم

دکوتـــیم فعالیـت خود را از سال 1375 در زمینه مبـلمان اداری آغـاز نـمود.با گذشت سـال ها فعـالـیت همـراه با پیشـرفت همـه جانـبه در تولیـد مبـلمـان اداری و همچنیـن به علـت موفقیـت و استقبـال از محصـولات،این مجموعـه بـر آن شـد که علاوه بـر فعالـیت در حـوزه اداری فعالیـت خـود را در زمیـنه مبـلمـان خـانـگـی و دکـوراسیون...

مشاهده همه