توربافان

درباره توربافان

بافت توردر کاربرد های مختلف از اينکه جامعه، توربافان را به‌عنوان شرکتی معتبر، استقبال‌کننده از تغيير و تحول، چابک، پويا، کارآفرين و ارزش‌گذار به حقوق اجتماعی می‌شناسد به‌خود می‌باليم. مجموعه تور بافان به عنوان یکی از تولید کنندگان تورهای صنعتی، دریایی و ورزشی و نظامی در ایران، توانسته سهم عمده ای از بازار تولید...

مشاهده همه