تعاونی اعضای انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی-تأسیساتی و تجهیزاتی تهران

درباره تعاونی اعضای انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی-تأسیساتی و تجهیزاتی تهران

تعاونی تولیدی – توزیعی انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران، تنها درگاه اقتصادی و مشارکتی انجمن صنفی پیمانکاران و دیگر انجمن ها و شرکت های همگن و هم صنف است که برابر ماموریت ذاتی موظف و مکلف به تامین و توزیع الزامات شغلی (صنفی) ویژه جامعه مهندسین و پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و عمرانی و نیز ارائه انواع خدمات رفاهی و...

مشاهده همه