بافندگی ولیزاده

درباره بافندگی ولیزاده

صنایع نساجی ولیزاده نساجی یا به عبارت دیگر ریسندگی و یا بافندگی به هنر بافتن پارچه گفته می شود . برای تولید پارچه دو مجموعه نخ و رشته که تار و پود می نامند در هم بافته می شود . تار ها به صورت طولی و پود به صورت عرضی می باشد که با تنیدن در هم دیگر پارچه تولید می شود . بیش ترین کاربرد پارچه، در صنعت پوشاک است. اما در مبل سازی، ورزش و لوازم...

مشاهده همه