باروان

درباره باروان

اولین واکنش انسان نسبت به محیط پیرامونش " نامگذاری" (naming) بوده است. انسان به پدیده های اطرافش نامی داده و به آن ها موجودیتی رسمی بخشیده است. همچنان پس از حدود40-30 هزار سال از پیدایش زبان بشری، هـر آنچه پدیده ای تازه در زندگی او محسوب شود نامی بر آن می نهد. امروزه ما با سیل تکنولوژی های نوین رو به روییم. اگر این پدیده های مدرن از آن...

مشاهده همه