ایلیا ساعی

درباره ایلیا ساعی

در جهانی که صنعت و تولیدات آن شتابان به پیش میرود و هر لحظه حامل تحولی نو و پیشرفتی تازه است و با وجود رقابت شدیدی که بر اقتصاد امروز جهان حاکم میباشد ،ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ،دیگر یک ارزش قلمداد نمی شود بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در جهان امروز تولید محصول به تنهایی دیگر مزیت رقابتی محسوب نمیگردد و آنچه بسیار ارزشمند است...

مشاهده همه