انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران

درباره انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران

انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق در سال 1377 به همت تعدادی از تولید کنندگان این رشته تأسیس گردید.انجمن تحت شماره 174-2/3-32 در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی به ثبت رسیده و در چهارچوب اساسنامه موردپذیرش وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت آن وزارتخانه برنامه های خودرا پیش می برد....

مشاهده همه