انجمن صنعت ورزش کالا و خدمات و صنایع وابسته

درباره انجمن صنعت ورزش کالا و خدمات و صنایع وابسته

احتراما در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید واشتغال و علمی سازی ورزش وبهره گیری ازتحقیقات علمی و نظریه های متخصصان وصاحبنظران جوان و ایجاد میدان نوآوری درورزش و استفاده حداکثری از توان و پتانسیل ورزش و همچنین همسویی باسندملی ورزش کشور ونظام نامه فرهنگی ورزش و  چشم انداز برنامه ششم توسعه و باتاکید بر اصل...

مشاهده همه