اصفهان مقدم

درباره اصفهان مقدم

1-    رعایت استاندارد ها  و تلاش در جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات و افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع. 2-    توسعه منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان از طریق بکارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده و اثربخش و تلاش در جهت آموزش، حفظ و ارتقاء دانش و یادگیری سازمان. 3-    حفظ و افزایش سودآوری،...

مشاهده همه