آییژه

درباره آییژه

تنها یک رئیس وجود دارد (مشتری)  چرا که او می تواند هر کسی را در شرکت از مدیر عامل گرفته تا پایین ترین مقام اخراج کند تنها با عدم انتخاب ما...  در دنیای مدرن و رقابتی بازار امروز رضایتمندی مشتری درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت است. که انتظارات مشتری را برآورده می کند یعنی هر چه کیفیت درک شده توسط مشتری بتواند انتظارات مشتری را...

مشاهده همه