آکواپلاس تکنولوژی

درباره آکواپلاس تکنولوژی

طراحی، اجرا و اصلاح و افزایش ظرفیت مزارع پرورش ماهیان سردابی، گرمابی، خاویاری، سی بس و مزارع پرورش میگو تصفیه پساب برگشتی و طراحی حوضچه نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون با استفاده از بایوفیلتر آکوافیکس و هواده آکواایر

مشاهده همه