آسا مبدل کاسپین

درباره آسا مبدل کاسپین

مبدل های حرارتی ، واژه ای که همواره یکی ازبخش های چالشی علوم انتقال حرارت برای طراحان و مهندسان بوده است .در این میان مبدل های پوسته و لوله از اهمیت خاص تری برخوردارند . نیاز به طراحی دقیق محاسباتی ، تئوریک و آکادمیک آن باعث شده است مراجع،  کدها، استانداردها و حتی نظریه های ریاضی وار متفاوتی جهت طراحی و ساخت مبدل های حرارتی به...

مشاهده همه