آبزیان گستر نصر

درباره آبزیان گستر نصر

اساسنامه شرکت آبزیان گستر نصر بسیار جامع مد نظر قرار گرفته شده است و در یک طبقه بندی کلی شامل 5 رشته مختلف رشته کشاورزی ، رشته بازاریابی و بازرگانی ، رشته دریایی، رشته آب ، رشته تاسیسات و تجهیزات می باشد. این گستردگی این امکان را به شرکت می دهد تا در دایره وسیعی از فعالیت های مرتبط بتواند فعالیت نماید .لیکن با توجه به هدف اصلی تشکیل...

مشاهده همه