مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

درباره برگزار کننده

اقدامات مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در شرایط فعلی نشان از روند سریع توسعه کشور در علم و فناوری است و از منظر ملی علاوه بر ایجاد غرور ملی برای ملت شریف ایران، تأکید بر اهمیت و نقش محوری فناوری لیزر در روند توسعه کشور دارد و از بعد بین المللی نمایش قدرتی از سرعت پیشرفت کشور در علم و فناوری است. 

مشاهده همه
آخرین همایش برگزار شده:

نمایشگاه بین المللی لیزر- فوتونیک 98